Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 7. 2012

2013 Novosedly

 

    
Komunální informatorium – aneb rodina a venkov
            Pod tímto poněkud tajemným názvem proběhl druhý společný seminář starostů a knihovníků Jihočeského kraje. Účastníky svolali organizátoři (regionální pobočky – Spolku pro obnovu venkova a Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv a obec Novosedly nad Nežárkou) tentokrát na Jindřichohradecko, přesněji do malebných Novosedel nad Nežárkou. Přestože to nebylo původním záměrem těchto společných akcí, ukázalo se jako velmi praktické, aby místo konání bylo vždy v jiné části našeho kraje. Zlepší se nejen dostupnost pro jednotlivé zájemce a současně lze lépe představit podmínky, za kterých v dané části regionu obce a knihovny pracují.
            Ústředním tématem letošního setkání je „rodina a venkov“. Jde o naplnění projektu Program obnovy rodiny, který před časem vyhlásil celostátně Spolek pro obnovu venkova.
Seminář byl zároveň pilotním pokusem pro inspiraci jiným krajům České republiky, jak zapojit všechny zainteresované subjekty do realizace tohoto programu.
Hlavní zásady Programu obnovy rodiny na úvod přednesl Ing. Jan Florian (SPOV), který je členem celostátní pracovní skupiny POR, která se podílí na realizaci tohoto programu v jednotlivých krajích naší republiky.
            Program semináře byl rozdělen do několika bloků. První část se zaměřila na rodinu a venkovské knihovny. Je zcela jisté, žeknihovny svou činností tento záměr naplňují. Jsou na venkově často jediným kulturním zařízením a  kromě klasického půjčování knih a periodik často fungují jako víceúčelové centrum poskytující místním občanům zázemí k jejich setkávání a organizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity.
            Knihovny mnohdy působí jako neformální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést k posilování rodičovských kompetencí, napomáhat harmonizaci rodinných vztahů i podporovat rodiny v péči o děti. V obcích, ve kterých nefungují mateřská centra či kluby maminek, knihovny poskytují prostor k prevenci sociálního vyloučení maminek/tatínků na rodičovské dovolené. Svými programy, ve kterých aktivně propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke zkvalitnění mezigenerační komunikace i k vzájemnému porozumění a toleranci mezi generacemi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáležitosti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, vědomí svých kořenů a hrdosti na své předky. Neotřelými formami pěstují tolik potřebný pocit vlastenectví.
            Jak se vzájemně prolíná Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven nastínila ve svém příspěvku Mgr. Zuzana Ježková z Národní knihovny v Praze. Konkrétními příklady z činnosti Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou, ale i z aktivit jihočeských knihoven vše doplnila ve svém vystoupení  Knihovna rodině aneb Čím nám může být knihovna užitečná a my to možná nevíme Mgr. Milena Kodýmová.
            Jaké jsou podmínky k získání ocenění v soutěži Obec přátelská rodině vysvětlila přítomným paní Váchová z Borovan. Představila zajímavé akce, které město Borovany připravuje pro své obyvatele a návštěvníky. Nezapomněla také připomenout podíl městské knihovny na kulturním životě města.
            První část programu uzavřelo vystoupení Hany Lukešové (O.S."CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" ), která představila zajímavé projekty Místních akčních skupin a nastínila možnost budoucí spolupráce s knihovnami.
            Druhá část programu byla věnována aktuální komunální tématice. Nejprve současnou situaci a aktuální problémy přiblížil Mgr. Tomáš Chmela (tajemník Sdružení místních samospráv ČR) a „jihočeské novinky“ doplnil Jiří Iral (předseda SMS JčK). Pokračovala Ing. Eva Povišerová (KÚ JčK), která seznámila účastníky s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje 2013 a Návrhem pravidel POV JčK pro rok 2014. Program prvního dne uzavřelo vystoupení PhDr. Pavla Bureše Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013.
           
Druhý den pokračovalo zaměření programu na „komunální aktuality“:
 
 
·         Strukturální fondy a cestovní ruch
·         Pořizování územních plánů a jejich změn
·         Prezentace činnosti KAZV a SZIF
·         Úspěšné projekty úspěšných obcí ( POV, MAS, SZIF, ROP).
           
 
            Nedílnou součástí programu byla také poznávací vycházka do okolí a prohlídka místníčásti Kolence.Došlo i na přátelské posezení, neformální výměnu zkušeností a ochutnávku „krajových specialit“.
            Setkání bezesporu přispělo k dalšímu prohloubení vzájemného poznání a připomnělo zástupcům samosprávy, že mít v obci dobře fungující knihovnu se určitě vyplatí. Zároveň potvrdilo reálné snahy jihočeských knihoven být platnou součástí života v místě svého působení.