Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 4. 2019

Zápis z jednání a usnesení regionální valné hromady SKIP 6.3.2019

Zápis z jednání valné hromady Jihočeské regionální organizace SKIP

dne 6.března 2019 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

 

Přítomni: 45 individuálních členů a 36 institucionálních členů zapsaných na prezenčních listinách tj. 50,34 % (členů SKIP k 5.3.2019 – 74 individuálních členů, 85 institucí)

 

Hosté : Mgr. Roman Giebisch – předseda SKIP

            Pavel Hroch – radní a zastupitel JČ kraj

            p. Štangl – ředitel Jihočeského muzea

            Mgr. Ivo Kareš – ředitel JVK České Budějovice

 

Program:

 

 1. Přivítání účastníků a hostů

 2. Navržení programu valné hromady (hlasování)

 3. Navržení členů mandátové, volební a návrhové komise (hlasování o složení jednotlivých komisí)

 4. Výroční zpráva (zhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace od

          poslední valné hromady v roce 2016) – Ivana Troupová

 1. Zpráva o hospodaření 2016 -2019 – Lidmila Švíková

  zpráva dozorčí komise

 2. Ocenění Jihočeský Knihovník roku 2018 – Troupová, Hluštíková, Švíková

 3. Zhodnocení činnosti dosavadního regionálního výboru SKIP – Troupová

 4. Návrh a volba členů nového jihočeského regionálního výboru, volba

          předsedy  a členů dozorčí komise – předseda volební komise M. Kodýmová

 1. Návrh a volba zástupců regionu do VV SKIP a dozorčí komise SKIP

 2. Diskuse - přestávka

 3. Výsledky voleb nových členů regionálního výboru, předsedy a zástupců do

          VV SKIP a člena dozorčí komise

 1. Přednáška – Čtenářské kampaně – Celé Česko nečte!

   Mgr. Roman Giebisch – předseda SKIP

 2. Usnesení valné hromady SKIP region 03 – před. návrhové komise

 3. Přednášky : První knihovní zákon a jeho vliv na rozvoj knihovnictví v ČR(Mgr. Helena Stejskalová – náměstkyně ředitele a vedoucí knihovny Jihočeského muzea)

  Knihovny a jejich rozvoj po nástupu informačních sítí  (Lidmila Švíková - JVK České Budějovice)

 

 

          Ad 1.

Program valné hromady zahájila a přítomné členy včetně hostů přivítala Ivana Troupová, předsedkyně SKIP 03.

 

Ad 2.

Byl navržen program valné hromady -  hlasování  - přijat jednomyslně

 

 

Ad 3

 

Volba volební, mandátové a návrhové komise:

Mandátová komise byla navržena ve složení: Irena Treybalová, Helena Landová, Ludmila Vilánková

O členkách komise bylo hlasováno. Zvoleny jednomyslně.

 

 

Volební komise byla navržena ve složení: Milena Kodýmová, Jana Urazilová, Jaroslava Valtrová

O členkách komise bylo hlasováno. Zvoleny jednomyslně.

 

Návrhová komise byla navržena ve složení:  Ludmila Vlášková, Věra Měřičková, Martina Krupicová

O jednotlivých členkách komisí bylo hlasováno o každé zvlášť, členky komisí byly zvoleny jednomyslně.

 

Ad 4.

Zprávu o činnosti jihočeské regionální organizace SKIP 03 za roky 2016- 2019 přednesla předsedkyně Ivana Troupová.  Zpráva byla doplněna promítáním fotografií z jednotlivých akcí.

Členka mandátové komise  Irena Treybalová informovala: Přítomno : 36 institucí (z 85), 45 individuálních členů( ze 74) – 50,34 %. Valná hromada je usnášení schopná.

Schválení zprávy: jednomyslně

 

Ad 5.

Se zprávou o hospodaření, jeho pravidlech a výsledcích přítomné seznámila hospodářka Lidmila Švíková. Ve zprávě bylo řečeno, že účetnictví bylo vždy vedeno v souladu s rozpočtem a  podvojným účetnictvím.

Hospodaření SKIPu 03 bylo kontrolováno pravidelně Dozorčí komisí RV SKIP 03.

 

Zprávu o činnosti dozorčí komise za roky 2016 - 19 přednesla paní Eva Jilečková, která konstatovala, že podmínky pro práci DK byly vždy velmi dobré, podklady, (veškeré účetní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovního účtu, peněžní deník a pokladní hotovost, evidence poštovních cenin), byly paní hospodářkou vzorně připraveny a za celé období nebylo třeba řešit nedostatky v hospodaření SKIP 03. Vždy bylo v pořádku, v souladu s rozpočtem a stanovami.

Zprávy DK jsou k nahlédnutí u roční zpráva hospodaření.

Zpráva o hospodaření byla schválena  jednomyslně.

Zprávu dozorčí komise bere valná hromada na vědomí.

                                                                                                

Podrobné znění výročních zpráv za roky 2016 - 2019 včetně výsledků hospodaření na adrese:

 

https://jihoceskyskip.estranky.cz/

         

 

 

Ad 6.

 

 

Ocenění Jihočeský knihovník roku 2018: – Troupová, Švíková

 

Oceněni: PhDr Hana Týcová – Městská knihovna Písek,

Jana Urazilová – Městská knihovna Kaplice

Vlasta Petrová – ředitelka Městské knihovny Třeboň

Jana Malšovská – knihovnice Obecní knihovny v Rudolfově

MARK :  Michal Šimek – pobočka Vltava, JVK České Budějovice

 

 

         

 

          Ad 7.

 

Předsedkyně poděkovala členkám regionálního výboru za odvedenou práci v regionálním výboru v období let 2016 – 2019. Předala všem odstupujícím členkám upomínkový předmět.

Magdalena Hluštíková, Jiřina Kostková, Irena Plošková, Lidmila Švíková, PhDr. Irena Treybalová, PhDr. Hana Týcová, Václava Vyhnalová a Dozorčí komise – Marie Hejnová, Šárka Polatová a Eva Jilečková.

         

Ad 8 a 9.

 

Volby nového RV SKIP 03, Dozorčí komise SKIP 03 a předsedkyně  RV SKIP.

 

O provedení voleb přítomné instruovala a kandidátky představila předsedkyně volební komise Milena Kodýmová.

Členka mandátové komise  Irena Treybalová konstatovala, že je přítomno:

45 individuálních a 36  institucionálních členů SKIP 03 tj.50,34 % a  tvoří nadpoloviční  většinu a je tudíž možné přistoupit k volbě.

Každý individuální člen a každý kolektivní člen SKIP 03 obdržel po jednom hlasovacím lístku se společnou kandidátkou členů regionálního výboru a dozorčí komise.

Z 10 jmen kandidátů do RV bylo zakroužkováním voleno 9 členů a z 3 kandidátů DK byli voleni 3 členové. Další částí tajných voleb byla volba předsedkyně RV SKIP 03.

Na hlasovacím lístku byla vyznačena jménem dosavadní předsedkyně, jako jediná kandidátka na tuto funkci.

Uvedený lístek bylo možno doplnit o vlastní návrh na předsedu RV SKIP..

Zároveň bylo možno doplnit oba seznamy na členy výboru i DK o vlastního kandidáta s následným dodržením počtů volených členů.

 

Na hlasovacím lístku byli také navrženi kandidáti do VV SKIP, DK  a návrh na předsedu

Poté následovala samotná  tajná volba. Volební lístky byly odevzdány do hlasovací schránky.

 

Ad 10.

Diskuse

Valná hromada  SKIP Praha - Ivana Troupová

nejbližší plány SKIP 03 – plán práce - Troupová, Švíková

 

Ad 11.

Výsledky  tajných voleb:   

do RV SKIP byly  zvoleny:  (9 členů)

Lidmila ŠVÍKOVÁ (78 hlasů)

Irena TREYBALOVÁ (78 hlasů)

Ivana TROUPOVÁ (79  hlasů) předsedkyně

Jiřina KOSTKOVÁ (73 hlasů) 

Irena PLOŠKOVÁ (76 hlasů)

Olga ŠENOLDOVÁ (75 hlasů)

Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ (79 hlasů)

Jana POKORNÁ (64 hlasů)

Martina KORNOUŠKOVÁ (69 hlasů)

Nezvolena: Václava Vyhnalová  39 hlasů

Předsedkyní byla zvolena Ivana Troupová –   79 hlasů.

Členkami Dozorčí komise byly zvoleny

Marie Hejnová (79 hlasů), Eva Jilečková (79 hlasů) Miroslava Průchová  (79 hlasů)  

Kandidátkami do VV SKIP byly navrženy PhDr. Zuzana Hájková,

Za kandidátku  do DK VV  SKIP byla navržena  Magdaléna Hluštíková

Kandidátem na předsedu VV SKIP byl  navržen Roman Giebisch.

         

         

         

 

 

 

Ad 12.

Přednáška Mgr. Roman Giebisch – předseda SKIP

 

 

Ad 13.

Návrh na usnesení přednesla Ludmila Vlášková.

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti regionální organizace SKIP za období 2016-2019
 2. Zprávu o hospodaření regionální organizace SKIP za období 2016-2019
 3. Bere na vědomí zprávu dozorčí komise regionální organizace SKIP za období 2016-2019
 4. Výsledky voleb do RV SKIP 03  na roky 2019 - 2021

9 členný regionální výbor ve složení:

Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ, Martina KORNOUŠKOVÁ, Jiřina KOSTKOVÁ,  Irena PLOŠKOVÁ , Jana POKORNÁ,  Olga ŠENOLDOVÁ , Lidmila ŠVÍKOVÁ,  Irena TREYBALOVÁ,  Ivana TROUPOVÁ.

Předsedkyní RV SKIP 03 byla zvolena Ivana Troupová.

Tříčlenná  dozorčí komise ve složení:  Marie Hejnová, Eva Jilečková, Miroslava Průchová

 

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

 

 1. Kandidáty na člena výkonného výboru SKIP na volební období 2019-2021              

Zuzanu Hájkovou

 1. Kandidátku na členku dozorčí komise výkonného výboru SKIP Magdalenu Hluštíkovou
 2. Kandidáta na předsedu výkonného výboru SKIP R. Giebische
 3. Usnesení Regionální valné hromady SKIP Jihočeského kraje bylo jednomyslně přijato.

 

Zapsala:  Vlášková Ludmila

Ověřila: Ivana Troupová

Dne 6. března 2019, České Budějovic