Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 2. 2016

Zápis z jednání valné hromady 2016

Zápis z jednání valné hromady Jihočeské regionální organizace SKIP

dne 16. února 2016 v přednáškovém sále Jihočeského muzea,

                                      České Budějovice

 

Přítomni: 33 individuálních členů a 41 institucionálních členů (celkem 74) podepsaných na prezenčních listinách

 

Hosté: Mgr. Jaroslava Štěrbová (MěK Praha, Předsednictvo VV SKIP) 

 

Program:

 1. Přivítání účastníků a hostů

 2. Navržení programu valné hromady (hlasování)

 3. Navržení členů mandátové, volební a návrhové komise (hlasování o složení jednotlivých komisí)

 4. Výroční zpráva (zhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace od poslední valné hromady v roce 2013) – Ivana Troupová

 5. Zpráva o hospodaření – Lidmila Švíková

  zpráva dozorčí komise, hlasování o zprávě o hospodaření

 6. Ocenění zasloužilých knihovníků regionu – Troupová, Švíková

 7. Zhodnocení činnosti dosavadního regionálního výboru SKIP – Troupová

 8. Návrh a volba členů nového jihočeského regionálního výboru, volba

            předsedy  a členů dozorčí komise

 1. Návrh a volba zástupců regionu do VV SKIP a dozorčí komise

 2. Diskuse - přestávka

 3. Přednáška : Mgr. Jaroslava Štěrbová- Osobnost knihovníka, čtenáři, kreativní knihovna….

 4. Výsledky voleb nových členů regionálního výboru, předsedy a zástupců do

             VV SKIP a člena dozorčí komise

 1. Usnesení valné hromady SKIP region 03 – před. návrhové komise

 

            Ad 1.

Program valné hromady zahájila a přítomné členy včetně hostů přivítala Ivana Troupová, předsedkyně SKIP 03.

 

Ad 2.

Byl navržen program valné hromady -  hlasování –

 

Ad 3

 

Volba volební, mandátové a návrhové komise:

Mandátová komise byla navržena ve složení: Irena Treybalová, Helena Landová, Ludmila Vilánková

O členkách komise bylo hlasováno. Zvoleny jednomyslně.

 

Volební komise byla navržena ve složení: Milena Kodýmová, Jana Urazilová, Lucie Hrdličková

O členkách komise bylo hlasováno. Zvoleny jednomyslně.

 

Návrhová komise byla navržena ve složení:  Ludmila Vlášková, Jaroslava Valtrová, Věra Měřičková

O jednotlivých členkách komisí bylo hlasováno, členky komisí byly zvoleny jednomyslně.

 

Ad 4.

Zprávu o činnosti jihočeské regionální organizace SKIP 03 za roky 2013 - 2015 přednesla předsedkyně Ivana Troupová.  O činnosti klubka Václava Vyhnalová – předsedkyně JČ Klubka. Schválení zprávy.

 

Ad 5.

Se zprávou o hospodaření, jeho pravidlech a výsledcích přítomné seznámila hospodářka Lidmila Švíková. Ve zprávě bylo řečeno, že účetnictví bylo vždy vedeno v souladu s rozpočtem, a to jednoduchým účetnictvím. Hospodaření SKIPu 03 bylo kontrolováno pravidelně Dozorčí komisí RV SKIP 03.

Zpráva o hospodaření byla schválena.

Zprávu o činnosti dozorčí komise za roky 2013 - 15 přednesla paní Šárka Polatová, která konstatovala, že podmínky pro práci DK byly vždy velmi dobré, podklady, (veškeré účetní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovního účtu, peněžní deník a pokladní hotovost, evidence poštovních cenin), byly paní hospodářkou vzorně připraveny a za celé období nebylo třeba řešit nedostatky v hospodaření SKIP 03. Vždy bylo v pořádku, v souladu s rozpočtem a stanovami.

Zprávy DK jsou k nahlédnutí u ročních zpráv o  hospodaření.

Zprávu dozorčí komise bere valná hromada na vědomí.

                                                                                                                    

Podrobné znění výročních zpráv za roky 2013 - 2015 včetně výsledků hospodaření na adrese:

https://jihoceskyskip.estranky.cz/

           

Ad 6.

Ocenění zasloužilých knihovníků regionu – Troupová, Švíková

Pamětní listy – kolegyním, které patřily k nejaktivnějším členům naší organizace a k životním jubileím našich členek.

Ocenění převzali:  Mgr. Karla Votřelová, Eva Jilečková, Věra Doskočilová, Václava Vyhnalová, Miloslava Slavíková, Ivana Troupová, Jiřina Kostková

            Ad 7.

 

Předsedkyně poděkovala členkám regionálního výboru za odvedenou práci v regionálním výboru v období let 2013 – 2015. Předala všem odstupujícím členkám upomínkový předmět.

 

Ad 8 a 9.

 

Volby nového RV SKIP 03, Dozorčí komise SKIP 03 a předsedkyně  RV SKIP.

 

O provedení voleb přítomné instruovala a kandidátky představila předsedkyně volební komise Milena Kodýmová.

Členka mandátové komise (IrenaTreybalová): Přítomno 33 individuálních a 41 institucionálních členů SKIP 03 tvoří 47 % všech členů a je tudíž možné přistoupit k volbě.

Každý individuální člen a každý kolektivní člen SKIP 03 obdržel po jednom hlasovacím lístku se společnou kandidátkou členů regionálního výboru a dozorčí komise.

Z 10 jmen kandidátů do RV bylo zakroužkováním voleno 9 členů a ze 4 kandidátů DK byli voleni 3 členové. Další částí tajných voleb byla volba předsedkyně RV SKIP 03.

Na  hlasovacím lístku byla vyznačena jménem dosavadní předsedkyně, jako jediné kandidátka na tuto funkci.

Uvedený lístek bylo možno doplnit o vlastní návrh na předsedu RV SKIP.

Zároveň bylo možno doplnit oba seznamy na členy výboru i DK o vlastního kandidáta s následným dodržením počtů volených členů.

 

Na hlasovacím lístku byly také navrženy kandidátky do VV SKIP, DK  a návrh na předsedu SKIP.

Poté následovala samotná tajná volba.

 

Ad 10.

Diskuse – valná hromada Hradec Králové, nejbližší plány SKIP 03

Ad 11.

Výsledky  tajných voleb:  

Odevzdáno 72 hlasovacích lístků (3 neplatné) tj. 69 platných

do RV SKIP byly  zvoleny: (9 členů)

  Hana TÝCOVÁ……………………69 hlasů

  Ivana TROUPOVÁ   …………….. 69 hlasů     

  Irena TREYBALOVÁ……………..69 hlasů

  Lidmila ŠVÍKOVÁ…………………69 hlasů

  Olga ŠENOLDOVÁ……………….68 hlasů

 Irena PLOŠKOVÁ………………..66 hlasů

   Václava VYHNALOVÁ ………….65 hlasů

   Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ………63 hlasů

   Jiřina KOSTKOVÁ………………..59 hlasů

 

Předsedkyní byla zvolena Ivana Troupová (69 hlasů)

Členkami Dozorčí komise byly zvoleny Šárka Polatová  (66 hlasů), Eva Jilečková (65 hlasů), Marie Hejnová (55 hlasů)

Kandidátkami do VV SKIP byly potvrzeny Zuzana Hájková, Irena Treybalová, Hana Týcová.

Za kandidátku  do DK VV  SKIP byla zvolena Eva Jilečková.

Kandidátem na předsedu VV SKIP byl rovněž potvrzen Roman Giebisch.

                

            Ad 12.

Přednáška Mgr. Jaroslavy Štěrbové

 

            Ad 13.

Návrh na usnesení přednesla Ludmila Vlášková

 

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti regionální organizace SKIP za období 2013-2015
 2. Zprávu o hospodaření regionální organizace SKIP za období 2013-2015
 3. Bere na vědomí zprávu dozorčí komise regionální organizace SKIP za období 2013-2015
 4. Výsledky voleb do RV SKIP 03  na roky 2013-2015

9ti členný regionální výbor ve složení:

Magdaléna HLUŠTÍKOVÁ, Jiřina KOSTKOVÁ,

Irena PLOŠKOVÁ, Olga ŠENOLDOVÁ, Lidmila ŠVÍKOVÁ,

Irena TREYBALOVÁ,  Ivana TROUPOVÁ, Hana TÝCOVÁ,

Václava VYHNALOVÁ

Předsedkyní RV SKIP 03 byla zvolena Ivana Troupová

Tříčlennou dozorčí komisi ve složení: Marie Hejnová, Šárka Polatová, Eva Jilečková.

 

Regionální valná hromada SKIP Jihočeského kraje schvaluje:

 

 1. Kandidáty na člena výkonného výboru SKIP na volební období 2016-2018               

Zuzanu Hájkovou, Irenu Treybalovou, Hanu Týcovou

 1. Kandidáta na předsedu výkonného výboru SKIP R. Giebische
 2. Kandidátku na členku dozorčí komise výkonného výboru SKIP Evu Jilečkovou

 

 

Regionální valná  hromada SKIP Jihočeského kraje pověřuje nový regionální výbor:

 

 1. Sestavením podrobného plánu práce JČ SKIP na rok 2016

 2. Sestavením rozpočtu na akce roku 2016

 3. Oznámit usnesení regionální valné hromady Výkonnému výboru SKIP a zveřejnění na webu

   

Hlasování:

Usnesení Regionální valné hromady SKIP Jihočeského kraje bylo jednomyslně přijato.

           

 

Zapsala: Ivana Troupová

Dne 19. února 2016

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada SKIP 2016