Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2006

Zpráva o činnosti 2005

Vyhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace
SKIP v roce 2005
 
Počet členů                individuálních                                    125 (115 v r. 2004)
                                    institucionálních                                    56 ( 56 v r. 2004)
                                    čestných                                               1
 
  1. Regionální výbor
počet členů výboru                                                                       9
dozorčí komise                                                                               3
počet zasedání                                                                             5
 
v     v regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny
v     členky dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru
v     Klub dětských knihoven (jihočeské Klubko) – Václava Vyhnalová
v     Klub vysokoškolských knihoven – Irena Treybalová
v     Komise pro zahraniční styky –Pavla Pokorná
v     Sekce vzdělávání – PhDr. Zuzana Hájková
v     aktualizace www stránek regionu - Jana Hladíková
v     Spolek pro obnovu venkova – členky hodnotitelské regionální komise 
soutěže Vesnice roku – Jiřina Kostková (Jižní Čechy) a Anděla Tomanová
(Kraj Vysočina)
v     Členkami celostátní komise soutěže Knihovna roku byly Mgr. Milena
Kodýmová a Daniela Wimmerová
v     v průběhu roku 2005 se oblastní výbor sešel 5x, byla projednávána činnost a
hospodaření jihočeské regionální organizace SKIP (viz. zápisy z jednání)
 
2.      Realizace plánu činnosti v roce 2005
v     Důležitým úkolem jihočeské regionální organizace byla v tomto roce příprava a realizace prezentace činnosti knihoven na výstavě Země živitelka
v     15 let obnovené činnosti SKIP (bylo vyhotoveno CD s fotografiemi z nejzdařilejších akcí jihočeské regionální organizace)
 
v     Grantové projekty – 1 projekt získal finanční příspěvek MK ČR
 
Akce
Celkové náklady
Žádáno
Získáno
Malé podzimní setkání
78.860,- Kč
30.000,- Kč
34.800,- Kč
     
v     Březen – měsíc Internetu – bylo připraveno společné setkání zástupců samosprávy (starostové), PhDr. V.Richtera (NK ČR), Mgr. M.Boka (Ministerstvo informatiky), Ing. F.Štangla (KÚ) a knihovníků - byl představen PIK (Projekt internetizace knihoven), Program rozvoje kraje a spolupráce s veřejnými knihovnami a Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven
v     Noc s Andersenem - i v tomto roce byl hlavním garantem akce Klub dětských knihoven
v     Knihovnická dílna - členky regionální organizace se podílely na přípravách a realizaci setkání
 
 
v     Dvoudenní exkurze po středočeských knihovnách a památkách 
(15. a 16. dubna) – Říčany a Beroun (knihovna), Průhonice a Karlštejn (zahrada a hrad)
v     Literární Šumava 2005 (19. - 21. května – Plzeň)– 9. ročník mezikrajového setkání jihočeských a západočeských knihovníků. Motem setkání bylo:
I z Plzně je vidět na Šumavu.  LŠ se tradičně zúčastnili manželé Kohákovi.
v     Co venkovské knihovny umějí a mohou - zástupci jihočeského SKIPu se aktivně podíleli na organizaci setkání knihovníků malých knihoven v Sedlnicích, které pořádala Sekce veřejných knihoven
v     Knihovna roku 2005 – krajská kola
- v jihočeské  krajské hodnotící komisi se velmi dobře svého úkolu zhostila členka regionálního výboru Jiřina Kostková. Ani tomto roce se nepodařilo získat finanční prostředky na propagační skládačku. Bylo dohodnuto s JVK v Českých Budějovicích, že zajistí skládačku v rámci regionálních funkcí. Vítěznou jihočeskou knihovnou se stala Místní lidová knihovna v Božeticích. Knihovnicí je zde Marie Jelínková - absolventka našeho rekvalifikačního kurzu Tato knihovna se také velmi dobře umístila v celostátním kole této soutěže – získala mimořádné ocenění MK ČR.
- v hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let působí Anděla Tomanová. V tomto roce byla nejlepší knihovnou Místní knihovna v Dušejově. Do celostátního kola však byla nominována Místní knihovna v Havlíčkově Borové. Tato knihovna se stala Knihovnou roku 2005. A. Tomanová je autorkou vyšívaných stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v krajském (jihočeském) a celostátním kole.
- v celostátní hodnotitelské komisi soutěže Knihovna roku již šestým rokem působily členky jihočeské regionální organizace – Milena Kodýmová a Daniela Wimmerová. V tomto roce jejich mandát skončil. Do nové hodnotitelské komise Ministerstva kultury navrhl regionální výbor Evu Jilečkovou (MěK v Prachaticích).
v                 Země živitelka - prezentace knihoven ve spolupráci se Spolkem pro obnovu
venkova. V rámci doprovodného programu výstavy byl realizován odborný seminář pro samosprávu zaměřený na regionální literaturu a její propagaci pomocí knihoven, byly představeny někteří vítězové soutěže Knihovna roku a Klub dětských knihoven připravil zábavný program pro děti a jejich rodiče (Odpoledne s polní žínkou Evelínkou). Po celou dobu výstavy probíhala sbírka pro dětský hospic v Malejovicích (celkem bylo získáno 10.000,- Kč).
v                 Malé podzimní setkání knihovníků (3. – 4. září – Třeboň) – 12. setkání
jihočeských knihovníků a jejich přátel. V tomto roce byl o setkání mimořádný
zájem.
v                 Cena Librosaurus byla udělena:
Město Třeboň – za podmínky vytvářené pro provoz knihovny, za vysokou profesionalitu knihovnic a za celkově dobrou spolupráci v oblasti kultury
Viktorie Špidlová - za dlouhodobé naplňování knihovnického poslání, zvláště pak za významnou propagaci našeho povolání v době, kdy působila jako manželka předsedy vlády
Josef Bohm - za dlouholetou spolupráci s knihovnami Jindřichohradecka, výbornou fotodokumentaci pro SKIP (křtění spolkového praporu, Valná hromada SKIP 2004) a dlouhodobé přátelství
Lubomír Průcha - za celoživotní práci s knihami, za lásku k jihočeskému regionu (zvláště k Třeboni), za přátelské vztahy s knihovníky, životní optimismus a „člověčinu“
Ing. František Štangl - za mnohaletou spolupráci s jihočeskými knihovnami a významný podíl na prosazování internetizace v knihovnách malých obcí
v     Týden knihoven (happening v Českém Těšíně) – zástupci jihočeského regionu předvedli v soutěžním programu večerníčkovskou pošťáckou pohádku
v     Klub dětských knihoven (Jihočeské Klubko) - i v tomto roce bylo Klubko velmi aktivní - uskutečnila se regionální přehlídka projektu Kde končí svět s mottem „Díky za pohádku !“, kterou vyhrála MěK v Písku s „vařečkovým divadlem“ - zúčastnila se také celostátního kola v Praze. Klubko garantovalo zdárný průběh Noci s Andersenem, zaměřenou na 200. výročí narození H.Ch.Andersena. Velmi úspěšná byla prezentace na výstavě Země živitelka.
Značný ohlas mělo podzimní setkání KDK a jeho přátel s edukační keramikou manželů Hedrlínových.
v                 Městská knihovna Prachatice - regionální výbor se v průběhu roku již po
několikáté pokusil upozornit na značně kuriózní situaci MěK v Prachaticích,
požádal o pomoc  nového ministra kultury V. Jandáka, ale nepodařilo se na
dané situaci nic změnit. K původně plánovanému přestěhování knihovny do nově upravené budovy na náměstí nedojde, bude tam zbudována expozice muzea loutek a situaci knihovny bude muset v nejbližší době vyřešit samo město Prachatice.
 
  1. Spolupráce s jinými organizacemi
v     Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci
veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje
v     Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou, zástupci KÚ Č. Budějovice nebo krajského zastupitelstva jsou pravidelnými hosty na akcích jihočeské regionální organizace.“
v     D.Wimmerová je členkou Krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova a pracovního týmu Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu, kultury a vnějších vztahů
v     Spolek pro obnovu venkova –regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku ( J. Kostková a A. Tomanová).
 
  1. Hospodaření regionální organizace
v     Členky regionální dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru a sledují hospodaření se svěřenými prostředky
v     Výsledky hospodaření byly předány hospodářce SKIP paní Aleně Kvasničkové – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
v     Konečný zůstatek je v pokladně 2.669,40 Kč a na bankovním účtu 13.559,75 Kč
 
  1. Členská základna
v     Během roku je pravidelně doplňován a aktualizován adresář členů jihočeského SKIPu 
v     Pravidelnou propagací činnosti se snažíme rozšířit členskou základnu
 
 
 
 
  1. Sekce a kluby SKIP
v      Sekce veřejných knihoven – do činnosti sekce se aktivně zapojují některé  
       z členek našeho výboru
v     Klub dětských knihoven – zapojení do celostátních akcí, aktivní účast na „Noci s Andersenem“
v     Klub vysokoškolských knihoven – aktivní podíl zástupců jihočeského regionu na činnosti tohoto klubu
v     Sekce vzdělávání – výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků – organizování dalšího vzdělávání knihovníků
v     Komise pro zahraniční styky – podíl na zahraniční spolupráci SKIP
 
 
  1. Informace o činnosti
v     Činnost jihočeské regionální organizace je průběžně prezentována v Bulletinu SKIP, v odborném i regionálním tisku a regionálním rozhlase
v     Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována do spolkové kroniky
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českém Krumlově 18. 1. 2006
 
 
Zpracovala: Daniela Wimmerová, předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP