Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 1. 2007

Zpráva o činnosti 2006

Vyhodnocení činnosti jihočeské regionální organizace
SKIP v roce 2006
 
Počet členů                individuálních                        127 (125 v r. 2005)
                                   institucionálních                                   57 ( 56 v r. 2004)
 
Regionální výbor
počet členů výboru                                                                       9
dozorčí komise                                                                             3
počet zasedání                                                                             5
 
v     v regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy a 1 členka zastupuje vysokoškolské knihovny
v     členky dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru
v     Klub dětských knihoven (jihočeské Klubko) – Václava Vyhnalová
v     Klub vysokoškolských knihoven – Irena Treybalová
v     Komise pro zahraniční styky – Pavla Pokorná
v     Sekce vzdělávání – PhDr. Zuzana Hájková
v     aktualizace www stránek regionu - Jana Hladíková
v     Spolek pro obnovu venkova – členky hodnotitelské regionální komise 
soutěže Vesnice roku – Jiřina Kostková (Jižní Čechy) a Anděla Tomanová
(Kraj Vysočina)
v     Členkou celostátní komise soutěže Knihovna roku byla Eva Jilečková
v     v průběhu roku 2005 se oblastní výbor sešel 5x, byla projednávána činnost a
hospodaření jihočeské regionální organizace SKIP (viz. zápisy z jednání)
 
2.      Realizace plánu činnosti v roce 2006
 
v     Grantové projekty –2 projekty získaly finanční příspěvek MK ČR
 
Akce
Celkové náklady
Žádáno
Získáno
Literární Šumava
69.736
26.000
29.000
Malé podzimní setkání
25.795
9.500
12.000
     
v     Noc s Matějem - akce jihočeského Klubka - setkání pracovnic dětských oddělení - burza nápadů a výměna zkušeností
 
v     Březen – měsíc Internetu
 
v     Noc s Andersenem a Rosteme s knihou - hlavním garantem akce Klub dětských knihoven
 
v     Knihovnická dílna (6.- 7. 4.)- členky regionální organizace se podílely na přípravách a realizaci setkání
 
v     Dvoudenní exkurze po knihovnách a památkách jižní Moravy a Vídně
(21. a 22. dubna) – Vídeň, Znojmo, Brno
 
v     Literární Šumava 2006 (25. - 27. května – Borová Lada)– 10. ročník mezikrajového setkání jihočeských a západočeských knihovníků. Motem setkání bylo: Šumava krutá i líbezná. Ani v tomto roce nechyběli mezi účastníky LŠ manželé Kohákovi. Účastnící obdrželi hrneček s logem SKIP, pamětní list a CD s fotkami z jednotlivých ročníků
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v     Co venkovské knihovny umějí a mohou II. -celostátní setkání knihovníků malých knihoven, které pořádala Sekce veřejných knihoven, se konalo v Kostomlatech pod Milešovkou (Knihovna roku 2004), garantem byla D.Wimmerová a zúčastnili se jí i knihovníci z Jižních Čech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v      Knihovna roku 2006 – krajská kola
-         v jihočeské  krajské hodnotící komisi byla komisařkou členka regionálního výboru Jiřina Kostková. JVK v Českých Budějovicích zajistila skládačku propagující vítěznou jihočeskou knihovnu - Obecní knihovna Besednice (okres Český Krumlov). Knihovnu vedou dvě knihovnice - Hana Hubená (bývalá učitelka) a Libuše Vontorová (pracovnice OÚ a absolventka našeho rekvalifikačního kurzu). Knihovnice a zástupci OÚ se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže v Zrcadlové kapli Klementina (NK ČR).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- v hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let působí Anděla Tomanová. V tomto roce byla nejlepší knihovnou Obecní knihovna Myslibořice (okres Třebíč), knihovnicí je zde Marie Novotná. knihovna za svou činnost získala Zvláštní ocenění Ministerstva kultury ČR.
 - A. Tomanová je autorkou vyšívaných stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v krajském (jihočeském) a celostátním kole.
- v celostátní hodnotitelské komisi soutěže Knihovna roku došlo ke změně složení jejích členů. Na návrh regionálního výboru jmenoval ministr kultury do nové komise Evu Jilečkovou (MěK v Prachaticích).
 
v     Malé podzimní setkání knihovníků (8. – 9. září – Kamenice nad Lipou) –
13. setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel proběhlo v Kraji Vysočina.
Program byl věnován práci s regionální literaturou. Činnost nakladatelství
v regionu a svůj názor na zájem o regionální literaturu představila
spisovatelka Markéta Hejkalová. Setkání bylo doplněno výletem do okolí - Počátky a Žirovnice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v     Cenu Librosaurus v tomto roce získali:
Anděla Tomanová (Místní knihovna Želiv) - za mnohaletý přínos SKIP a hlavně za nezištné vyšívání stuh, které jsou udělovány vítězným knihovnám v soutěži Knihovna roku (na regionální i celostátní úrovni).
PhDr. Markéta Hejkalová (spisovatelka, překladatelka a ředitelka knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě)- za mnoholetou spolupráci s knihovnami a propagaci knižní kultury
Ing. Ivan Pfaur (starosta města Kamenice nad Lipou)- za systematickou spolupráci a péči o knihovny v regionu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v     Týden knihoven (happening Národ sobě II. v Praze) – zástupci jihočeského regionu odvezli a předali „základní kámen“ pro stavbu nové Národní knihovny. Kámen (žula) byl získán L. Švíkovou v Třísově (nedaleko bývalého keltského oppida), převezen do Prahy, kde jej krojovaná družina pod vedením V. Vyhnalové předala řediteli NK Ježkovi. Zdravici připravila D. Wimmerová, která také v přímém přenosu z Letné informovala prostřednictvím Českého rozhlasu v Českých Budějovicích o průběhu celé akce.
 
 
 
 
 
 
v     Klub dětských knihoven (Jihočeské Klubko) - členky Klubka pod vedením předsedkyně V. Vyhnalové se v průběhu roku sešly několikrát - Noc s Matějem (Planá nad Lužnicí), vyhodnocení soutěže Kde končí svět (Písek), Noc s Andersenem, Spanilá jízda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
 
v     Zajímavá výročí - na slavnostním setkání u příležitosti 60. výročí Veřejné knihovny v Prachaticích byla také představena činnost regionální organizace SKIP
- u příležitosti 165. výročí založení knihovny v Písku proběhlo jednání
   regionálního výboru v Městské knihovně Písek
 
 
  1. Spolupráce s jinými organizacemi
 
v     Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se zástupci
veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje - podílela se
na propagaci činnosti knihoven regionu
 
v     Pokračovala dobrá spolupráce s krajskou samosprávou, zástupci KÚ Č. Budějovice nebo krajského zastupitelstva jsou pravidelnými hosty na akcích jihočeské regionální organizace
 
v     D.Wimmerová je členkou Krajského výběrového výboru Programu obnovy venkova a pracovního týmu Programu rozvoje kraje v oblasti cestovního ruchu, kultury a vnějších vztahů
 
v     Spolek pro obnovu venkova – SKIP se zúčastnil Valné hromady jihočeského SPOV a regionální výbor SKIP se již tradičně podílel na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku ( J. Kostková a A. Tomanová).
 
  1. Hospodaření pobočky
 
v     Členky regionální dozorčí komise se pravidelně účastní jednání regionálního výboru a sledují hospodaření se svěřenými prostředky
 
v     Výsledky hospodaření byly předány hospodářce SKIP paní Aleně Kvasničkové – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
 
v     Konečný zůstatek byl v pokladně 3.005,- Kč a na bankovním účtu 30.474,13 Kč
 
  1. Členská základna
 
v     Během roku je pravidelně doplňován a aktualizován adresář členů jihočeského SKIP 
v     Pravidelnou propagací činnosti se snažíme rozšířit členskou základnu
 
 
 
 
  1. Sekce a kluby SKIP
 
v      Sekce veřejných knihoven – do činnosti sekce se aktivně zapojují některé  
       z členek našeho výboru
v     Klub dětských knihoven – zapojení do celostátních akcí, aktivní účast na „Noci s Andersenem“
v     Klub vysokoškolských knihoven – aktivní podíl zástupců jihočeského regionu na činnosti tohoto klubu
v     Sekce vzdělávání – výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků – organizování dalšího vzdělávání knihovníků
v     Komise pro zahraniční styky – podíl na zahraniční spolupráci SKIP
 
  1. Informace o činnosti
 
v     Činnost jihočeské regionální organizace je průběžně prezentována v Bulletinu SKIP, v odborném i regionálním tisku a regionálním rozhlase
v     Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována do spolkové kroniky
 
 
 
V Českém Krumlově 18. 1. 2007
Zpracovala: Daniela Wimmerová